مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد مناقصه عمومی  اجرای پروژه زیر را به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه میباشد دعوت...

مزایده سه دستگاه خودرو

«فراخوان مزایده عمومی » شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش 3 دستگاه خودرو سواری با مشخصات پیوست متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان شرکت در مزا...

استعلام

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد اجرای پروژه های زیر را به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت می شود تا ا...

مزایده اقلام انبار جی

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد کلیه اقلام موجود در انبار شهرک صنعتی جی شامل (لوله و اتصالات فلزی و چدنی و پلی اتیلن و ....) از طریق مزایده به افراد و متقاضیان واگذار نماید. لذا از کلیه مت...

مناقصه

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجرای پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری دعوت می شود تا ازتاریخ  31/04/1396 الی05/05/1396 با واریز مبل...

استعلام

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد پروژه زیر را از محل اعتبارات جاری و استانی به پیمانکاران (ردیف های 1و2 و 3) و مشاور(ردیف 4)واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه واجدین  شرایط ،دعوت می شود ازتار...

استعلام

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد پروژه زیر را از محل اعتبارات جاری به پیمانکاران (ردیف های 1و2) و مشاور(ردیف 3) واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه واجدین  شرایط ،دعوت می شود ازتاریخ25/04...

استعلام

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد پروژه زیر را از محل اعتبارات جاری و استانی  به پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط ،دعوت می شود ازتاریخ 25/04/1396 الی...

مناقصه عمومی

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجرای پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت می شود تا ازتاریخ...

مناقصه عمومی

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجرای پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت می شود تا ازتاریخ...

صفحه 1 از 5 صفحه بعد