مناقصه و مزایده

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای »

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای » ...

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای »

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای » ...

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای »

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای » ...

مزایده زمینهای صنعتی

مزایده زمینهای صنعتی ...

مزایده واگذاری زمین های خدماتی

  شرکت شهرک ‎های صنعتی استان اصفهان درنظردارد تعداد محدودی از زمین ‎های خدماتی موجود در شهرک صنعتی رنگسازان فاز سوم را از طریق مزایده عمومی به صورت نقد و اقساط به افراد واجد شرایط از طریق...

اطلاعیه در خصوص برگزاری مزایده زمینهای صنعتی

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد تعدادی از زمین های صنعتی موجود در شهرکها و نواحی صنعتی خود را از طریق مزایده عمومی واگذار نماید. لذا کلیه  متقاضیان  جهت شرکت در مزایده بایستی از ط...

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای » شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجرای پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید.کلیه مراحل برگزا...

آگهی استعلام

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری استعلام از دریافت اسناد استعلا...

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای » شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید.کلیه مراحل ب...

مناقصه

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای » شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید.کلیه مراحل ب...

صفحه 1 از 7 صفحه بعد