مناقصه و مزایده

استعلام

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد پروژه زیر را از محل اعتبارات جاری به پیمانکاران (ردیف های 1و2) و مشاور(ردیف 3) واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه واجدین  شرایط ،دعوت می شود ازتاریخ25/04...

استعلام

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد پروژه زیر را از محل اعتبارات جاری و استانی  به پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط ،دعوت می شود ازتاریخ 25/04/1396 الی...

مناقصه عمومی

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجرای پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت می شود تا ازتاریخ...

مناقصه عمومی

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجرای پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت می شود تا ازتاریخ...

مناقصه عمومی

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت می شود تا ازتاریخ...

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی

«آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی» شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد اجرای پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذ...

استعلام

شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط ،دعوت می شود ازتاریخ18/03/1396الی22/03/1396  جهت دریافت اسناد پیشنهاد قیمت به امور پیمان های شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان واقع دراصفهان خیابان 22 بهمن ، مجتمع ادار...

مناقصه

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجرای پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت می شود تا ازتار...

فراخوان خط انتقال فاضلاب

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد : اجرای فاز اول و دوم خط انتقال پساب تصفیه خانه شهرضا به شهرک صنعتی رنگسازان را واگذار نماید لذا از کلیه پیمانکاران واجد شرایط که دارای رتبه 5 آب به بالاتر...

استعلام

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد پروژه زیر را از محل اعتبارات داخلی به پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط ،دعوت می شود ازتاریخ1396/03/04الی1396/0...

صفحه 1 از 4 صفحه بعد