مناقصه و مزایده

مناقصه عمومی

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای » شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید.کلیه مراحل بر...

مناقصه

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای » شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید.کلیه مرا...

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای » شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید.کلیه مراحل برگزار...

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای

«آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای » شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید.کلیه مراحل...

مناقصه عمومی

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد) واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناق...

مناقصه عمومی

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد مناقصه عمومی  اجرای پروژه زیر را به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه میباشد دعوت...

مزایده سه دستگاه خودرو

«فراخوان مزایده عمومی » شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش 3 دستگاه خودرو سواری با مشخصات پیوست متعلق به خود را از طریق مزایده عمومی اقدام نماید، لذا ازکلیه متقاضیان شرکت در مزا...

استعلام

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد اجرای پروژه های زیر را به شرکتهای پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید. لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت می شود تا ا...

مزایده اقلام انبار جی

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد کلیه اقلام موجود در انبار شهرک صنعتی جی شامل (لوله و اتصالات فلزی و چدنی و پلی اتیلن و ....) از طریق مزایده به افراد و متقاضیان واگذار نماید. لذا از کلیه مت...

مناقصه

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد  اجرای پروژه زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری دعوت می شود تا ازتاریخ  31/04/1396 الی05/05/1396 با واریز مبل...

صفحه 1 از 5 صفحه بعد