مناقصه و مزایده

مناقصه

«آگهی مناقصه عمومی » شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند ...

اسناد مطالعات مرحله اول و دوم طرح آبرسانی فاز توسعه شهرک امیر کبیر کاشان

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد پروژه  زیر را از محل اعتبارات داخلی به پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری و افراد حقیقی واجد شرایط ،دعوت می شود ازتا...

استعلام

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد پروژه  زیر را از محل اعتبارات داخلی به پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری و افراد حقیقی واجد شرایط ،دعوت می شود ازتاری...

مناقصه

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی» شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شر...

خرید و نصب و راه اندازی

موضوع استعلام : خرید ،نصب و راه اندازی شبکه دوربین مداربسته شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان مبلغ برآورد اولیه : 500.000.000ریال از محل منابع جاری مبلغ سپرده شرکت دراستعلام : 25.000.000ریال ...

تجهیز سالن کنفرانس

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد پروژه  تجهیز سالن کنفرانس و جلسات  ساختمان فناوری  را از محل اعتبارات داخلی به پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیما...

فراخوان نظارت آب

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه های آبرسانی شهرکها و نواحی صنعتی استان اصفهان را به مهندسین مشاور واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای مهندسین ...

فراخوان نظارت راه

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد نظارت عالیه و کارگاهی بر اجرای پروژه های راه و محوطه سازی شهرکهای صنعتی استان اصفهان را به مهندسین مشاور واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتهای مهند...

فراخوان نظارت بهره برداری

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد :   نظارت بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهرکهای صنعتی استان اصفهان را به مبلغ برآورد اولیه 2.635.229.405 ریال واگذار نماید لذا از کلیه شرکتهای مهندسین م...

مناقصه

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت می شود تا ازتاریخ 1...

صفحه 1 از 2 صفحه بعد