اهداف استراتژیک


1-افزایش سیستم صنعت در تولید خالص پرداختی با تاکید بر توسعه صنایع و کسب و کارهای کوچک و متوسط برون گرا، صادرات محور، رقابت پذیر و دانش بنیان و High Tech

2-گسترش بسترهای نوین توسعه صنایع و کسب و کارهای خرد، کوچک و متوسط

3-شفاف سازی در ارکان و فعالیت های شرکت.

4-تکمیل زیرساخت و امکانات زیربنایی شهرکها و نواحی صنعتی.

5-واگذاری شهرکها و نواحی صنعتی به بخش خصوصی و مدیرت و هدایت کلان آنها.

6-افزایش منابع درآمدی شرکت.

7-بهبود ساختار و فراینهدهای عملیاتی شرکت.