مرکزخدمات فناوری وکسب وکار

مرکزخدمات فناوری وکسب وکار
کشورهای درحال توسعه طی دهه گذشته توجه زیادی نسبت به ارائه خدمات کسب وکارنموده اند.به این لحاظ،ایجاد مراکز خدمات فناوری وکسب وکاردر شهرک های فناوری ویا شهرکهای بزرگ تکمیل شده ازالویت های آنها محسوب میشود.دراین مراکز دفاتری مشغول بکارهستندکه درزمینه های مختلفی نظیر فنی مهندسی،فناوری اطلاعات،مدیریت،مالی وحقوقی،بازاریابی وبازرگانی،بیمه،ضمانت سرمایه گذاری وصادرات،آموزش،ثبت شرکت های دانش بنیان و...به متقاضیان خود،خدمات تخصصی ومشاوره ارائه می دهند.

خدمات مشاوره قابل ارائه در این نوع مراکز موجب ایجاد اشتغال های تازه،حفظ اشتغال های موجود،پرداخت درست مالیات،بهبود فضای کسب وکار ومیزان فروش وافزایش سودخالص را برای واحدهای تازه تأسیس وموجود را درپی دارد.
ویژگیهای مراکزخدمات فناوری کسب وکارعبارتنداز:
1-ایجادفضای کاری مناسب برای ارائه کنندگان خدمات تخصصی مشاوره
2-نزدیکی باواحدهای تولیدی متقاضی دریافت خدمات مشاوره
3-دسترسی فیزیکی ومجازی آسان مشاورین ومتقاضیان
4-دارا بودن ساختار ستادی کوچک وچابک
5-امکان ارائه خدمات با ارزش افزوده بالا
6-دارا بودن زیرساخت وراههای ارتباطی مناسب
7-گرایش مراکزبه خودگردانی
   اجزای تشکیل دهنده مراکزخدمات فناوری وکسب وکار:
1-دفاتر یا محل استقرارمشاوران
2-واحدهای اداری
3-کلینیک صنعت
4-آمفی تئاتر وسالن جلسات
5-کتابخانه
6-کلاس های آموزشی
7-نمایشگاه
8-غذاخوری
مرکزخدمات فناوری وکسب وکاراستان اصفهان:
درحال حاضر مرکز دائم خدمات فناوری وکسب وکار استان اصفهان درساختمانی درهشت طبقه وبه مساحت حدود10000مترمربع درشهرک فناوری اصفهان جنب شهرک بزرگ اصفهان واقع می باشد.تاکنون37 شرکت مشاوره که دربیست حوزه مختلف مشاوره می دهند دراین مرکز پذیرفته شده اند.

طریقه عضویت درمرکزخدمات:
1-تنظیم نامه درخواست عضویت خطاب به مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان برای ارائه خدمات مشاوره دریک حوزه تخصصی ویژه
2-پرنمودن فایل wordپیوست شماره3تحت عنوان"فرم درخواست استقراردرمرکزخدمات فناوری وکسب وکاراستان اصفهان"که درسایت شهرک فناوری اصفهان به آدرس: 
www.ihtachpark.com
راهنمای متقاضیان-
فرم درخواست الکترونیکی-
*لطفاٌ فرم مربوط به درخواست رادانلود وپس ازتکمیل آپلودنمائید  (زمین)
 
دفترکار  
دریافت فرم درخواست دفترکار
3-پس ازپرنمودن فایل مذکور درردیف2ودریافت کد رهگیری،ازمدیرعامل شرکت مشاوره برای حضور درکمیته ارزیابی برای یک ساعت وروزمعین دعوت بعمل آمده تاسوابق کاری خودومستندات مربوطه ارائه دهند.
4-پس از پذیرش درکمیته ارزیابی،شرکت پذیرفنه شده به امورمتقاضیان شرکت شهرکها جهت انعقادقردادتحویل دفترکار معرفی می شود.

طریقه استفاده ازخدمات مرکزخدمات:
1-امکان استفاده ازتلفن وخدمات اینترنت پرسرعت
2-امکان حضورشرکت مشاور درکلینیک های سیارخدمات مشاوره به منظورایجاد ارتباط نزدیک با متقاضیان صنعتگر
3-امکان حضوردردوره های آموزشی که به منظورافزایش توانمندی های مشاوران برگزارمی گردد.
4-امکان استفاده سالن ها وآمفی تئاترمرکزخدمات فناوری کسب وکاربرای برگزاری همایش ها وسمینارها

طریقه استفاده صنعتگران از مرکز خدمات فناوری وکسب وکار:
1-مراجعه به دبیرخانه مرکز وطرح مشکلات واحدصنعتی برای معرفی مشاوران مناسب ازطرف مسئولین مرکز
2-امکان استفاده صنعتگران ازکلاس های آموزشی وشرکت درسمینارهای برگزارشده ازطرف مشاوران
3-امکان شرکت صنعتگران درتورهای صنعتی داخلی وخارجی برای بازدیدازکارخانه هاونمایشگاهها
4-امکان استفاده صنعتگران ازنمایشگاه مستقردرمرکز خدمات
5-امکان آشنائی صنعتگران باکلیه خدمات موردنیاز آنهااعم ازخدمات مدیریتی،مالی ومالیاتی،واردات وصادرات،سرمایه گذاری،فناوریهای نوین وقوانین حمایتی و... بطوریکجاودریک ساختمان