دوره‌های آموزشی

یکی از برنامه های حمایتی شرکت شهرکهای صنعتی اصفهان برگزاری دوره های آموزشی جهت ارتقاء آگاهی،دانش و مهارت نیروی انسانی شاغل در واحدهای صنعتی می باشد که محدوده برنامه های آموزشی، صنایع داخل شهرکهای صنعتی و صنایع کوچک خارج از شهرکهای صنعتی استان اصفهان را شامل می شود.
اطلاعات دوره های آموزشی هر ساله در قالب تقویم آموزشی جهت استفاده و برنامه ریزی مخاطبین در سایت شرکت قرار می گیرد و این دوره ها شامل سرفصل های ذیل می باشد. لازم به ذکر است که در سال 1394  تعداد دوره های آموزشی 237 دوره و تعداد افراد شرکت کننده در دوره های آموزشی 4763 نفر و میزان آموزش (نفر ساعت ) 153466 ،  از نیروی انسانی شاغل در واحدهای صنعتی تحت آموزش قرار گرفتند.
1-مخاطبان دوره‌های آموزشی:
مخاطبین دوره های آموزشی مدیریتی ، مهارتی و کارآفرینی را مدیران ، کارشناسان و کارگران شاغل در واحدهای صنعتی داخل شهرک و صنایع کوچک خارج شهرک های صنعتی و همچنین مدیران و کارشناسان صنایع در حال بهره برداری و یا متقاضیان احداث واحدهای صنعتی در شهرکهای صنعتی تشکیل می دهند.
2-تقسیم‌بندی دوره‌های آموزشی تحت حمایت شرکت:
* دوره های مدیریتی، کارشناسی:  کلیه آموزش هایی را که منجر به ارتقاء علمی فراگیران در خصوص مسائل مدیریتی وتخصصی نظیر مسائل بازار، بهره وری، استانداردهای کیفی، موضوعات تخصصی صنایع و..... شامل می گردد. مخاطبین این نوع دوره ها را، مدیران و کارشناسان صنایع کوچک و واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی تشکیل می دهند. این نوع از دوره های آموزشی هدف افزایش دانش و تخصص مورد نظر را در مخاطبین دنبال می نماید.

* دوره های کارآفرینی:  با توجه به تعداد قابل ملاحظه متقاضیان سرمایه گذاری که بدنبال احداث واحدهای صنعتی جدید و یا توسعه واحدهای موجود هستند ،  بمنظور آشنا کردن ایشان با نحوه ایجاد و مدیریت کسب و کار، آموزش های کارآفرینی از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد.
هدف از برگزاری این دوره ها ارتقا مهارت های کسب و کار متقاضیان ایجاد و توسعه کسب و کار می باشد که مخاطبین این دوره را متقاضیان احداث واحدهای صنعتی کوچک و متقاضیان سرمایه گذاری در شهرکها و نواحی صنعتی که مجوزهای لازم جهت احدا ث واحد صنعتی را دریافت نموده اند، تشکیل می دهند.

* دوره های مهارتی:  کلیه آموزش هایی که منجر به ارتقاء مهارت در فرآیندهای عملیاتی( نظیر دوره های عملی مانندجوشکاری و یا دوره های زبان آموزی،کاربرد کامپیوتر و نرم افزارهای مربوطه و ...) شامل می گردد. از ویژگیهای شاخص فرآیند های عملیاتی می توان به تکرار وظیفه و انجام آن از طریق کاربا یک دستگاه، ماشین آلات و یا نرم افزار های مرتبط می باشد که مخاطبین اصلی دوره های آموزشی مهارتی را کارگران و تکنسین های صنایع کوچک و واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی تشکیل می دهند.
3-میزان حمایت مالی:
میزان حمایت مالی از دوره های آموزشی از 25 تا 65 درصد هزینه کل می باشد.

4- فضای آموزشی در شهرک‌های صنعتی:
در شهرکهای صنعتی اصفهان فضاهای مناسبی در مراکز خدمات فناوری و کسب و کار جهت برگزاری دوره های آموزشی تدارک دیده شده است. همچنین در سایر شهرکها نیز فضای آموزشی برای برگزاری دوره های آموزشی وجود دارد.

5- نکاتی درخصوص دوره‌های آموزشی:
*دوره های آموزشی بنا به تناسب نوع دوره های آموزشی می تواند داخل شهرکهای صنعتی و یا واحدهای صنعتی برگزار گردد .
*برگزاری دوره های آموزشی از طریق موسسات آموزشی معتبر و واجد صلاحیت صورت می گیرد.
*ارائه مدرک آموزشی معتبر برای فراگیران که حضور منظم و ارزیابی مثبتی در دوره ها داشته اند صادر می گردد.
*مشخصات دوره های آموزشی در تقویم آموزشی شرکت بصورت فصلی در سایت شرکت درج می گردد.
در صورت تمایل به حضور و همچنین اعلام نیاز دوره های آموزشی متقاضیان می توانند با شماره تلفن 1570 و داخلی 452 سرکار خانم قاسمی نژاد تماس حاصل نمایند.

حمایت از پایان نامه ها