برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی ـ پاکستان

برگزاری نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در کراچی ـ پاکستان