مناقصه

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی»
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت می شود تا ازتاریخ 1395/08/09 الی 1395/08/16 با واریز مبلغ 400.000ریال برای هر پروژه به شماره 2175670203003 حساب سیبا (بانک ملی) و دریافت اسناد ارزیابی و مشخصات فنی پروژه واسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع دراصفهان خ 22 بهمن ، مجتمع اداری امیرکبیر مراجعه  نمایید. مهلت تحویل اسناد و  پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت اداری روزپنج شنبه مورخ27/ 1395/08می باشد و هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصه : خرید و اجرای خط انتقال آب و مخزن بتن هوایی 300 متر مکعبی شهرک صنعتی فناوری
مبلغ برآورد اولیه :  8.710.522.240 ریال از محل بودجه جاری
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 436.000.000ریال
    رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به بالا در رشته آب
موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای عملیات حدود 6 کیلومتر شبکه گذاری داخلی پلی اتیلن و فولادی گاز شهرک صنعتی فناوری اصفهان
مبلغ برآورد اولیه : 6.344.216.300 ریال از محل بودجه جاری
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 318.000.000ریال
    رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به بالا در رشته تاسیسات و تجهیزات
موضوع مناقصه : محوطه سازی معابر باقیمانده ناحیه صنعتی قمصر و اجرای کانال های کوچه تاسیسات  
مبلغ برآورد اولیه :  6.931.256.055 ریال از محل بودجه جاری
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 347.000.000ریال
    رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به بالا در رشته راه و باند