مناقصه

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت می شود تا ازتاریخ 1395/06/06 الی 1395/06/13 با واریز مبلغ 400.000ریال برای هر پروژه به شماره 2175670203003 حساب سیبا (بانک ملی) و دریافت اسناد و مشخصات فنی پروژه واسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع دراصفهان خ 22 بهمن ، مجتمع اداری امیرکبیر نمایید. مهلت تحویل اسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 1395/06/23می باشد و هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
    
موضوع مناقصه : ساخت و نصب تابلوهای راهنمایی و رانندگی شهرک صنعتی اسفیدواجان
مبلغ برآورد اولیه : 2.317289.738ریال از محل بودجه جاری
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 116.000.000
    رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به بالا در رشته راه و باند
موضوع مناقصه : خرید و نصب تابلو پیش آگهی و آگاهی شهرکهای صنعتی محور اصفهان- تهران به همراه خط کشی و نصب علائم راهنمایی و رانندگی جاده اختصاصی شهرک فناوری
مبلغ برآورد اولیه : 5.577.347.323 ریال از محل بودجه جاری
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 279.000.000ریال
    رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به بالا در رشته راه و باند