اطلاعیه:اجرای تورهای صنعتی و نمایشگاهی داخلی و خارجی از طریق مجریان ذیصلاح

"شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان در نظر دارد اجرای تورهای صنعتی و نمایشگاهی داخلی و خارجی و همچنین اعزام هیات های تجاری به خارج از کشور را از طریق مجریان ذیصلاح برگزار نماید. لذا از مجریان محترم تقاضامند است نسبت به مراجعه به دفتر توسعه بازار حوزه معاونت صنایع کوچک شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان واقع در خیابان 22 بهمن ، ساختمان شماره 2 طبقه دوم مراجعه فرمایند"