استعلام

شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد پروژه  زیر را از محل اعتبارات داخلی به پیمانکاران  واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری و افراد حقیقی واجد شرایط ،دعوت می شود ازتاریخ1395/09/21الی1395/09/25  جهت دریافت اسناد پیشنهاد قیمت به امور پیمان های شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان واقع دراصفهان خیابان 22 بهمن ، مجتمع اداری امیرکبیر مراجعه نمایید. مهلت تحویل پیشنهاد قیمت به امور پیمان های شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ1395/09/28می باشد
1-موضوع استعلام: تهیه و حمل آسفالت بیندر جهت شهرک صنعتی  دهق
مبلغ برآورد اولیه : 1.020.000.000 ریال از محل منابع جاری
مبلغ سپرده شرکت دراستعلام : 51.000.000 ریال