آیین نامه های اجرایی


آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

آیین نامه اجرایی قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از نواحی صنعتی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

آیین نامه اجرایی ماده 6 قانون تاسیس
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

آئین نامه اجرایی ماده ۵۳ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

آئین نامه اجرایی ماده ۴۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

آئین نامه اجرائی و دستورالعمل صدور جواز تاسیس شهرک صنعتی خصوصی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

آیین نامه اجرایی قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

آئین نامه خدمات و امور جاری شهرکهای صنعتی موضوع بند 6 قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

آیین نامه اجرایی بند د ماده 132 قانون مالیات های مستقیم
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند الف ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

آیین نامه اجرایی تبصره 2 اصلاحی ماده 9 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید