نوسازی و بازسازی صنایع


ماده ۱۷ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

آئین نامه اجرائی ماده 9 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد ارتقاء سطح کیفی و بهره وری
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

آئین نامه اجرائی ماده 8 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد قیمت روز حاملهای انرژی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

آئین نامه اجرائی ماده 7 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد تغییر کاربری اراضی صنایع انتقالی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

آئین نامه اجرائی ماده 5 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد حفاظت از محیط زیست
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

آئین نامه اجرائی ماده 4 قانون نوسازی صنایع در مورد اصلاح ساختار مالی شرکتهای صنعتی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

آئین نامه اجرائی ماده 10 قانون نوسازی صنایع کشور در مورد بازنشستگی کارکنان واحدهای صنعتی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید