برگزاری همایش چشم انداز کسب و کار، کارآفرینی و ایجاد اشتغال در افق 1404

برگزاری همایش چشم انداز کسب و کار، کارآفرینی و ایجاد اشتغال در افق 1404