بخشنامه های و ابلاغیه های سازمان


نحوه واگذاری دفاتر خدمات فناوری
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

شرح خدمات
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

سیاستهای آموزشی صنایع (سال 85)
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

دستورالعمل نحوه تخصیص منابع از محل وجوه اداره شده کمک های فنی و اعتباری به صنایع کوچک و متوسط غیر دولتی در سال ۱۳۸۶
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

تورهای بازدید از واحدهای صنعتی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

دستور العمل اجرای طرح کمک به نوسازی و تجدید ساختار صنایع
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

دستور العمل نحوه قطع اشجار
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

دستور العملهای ایمنی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

دستورالعمل برگزاری تورصنعتی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

دستور العمل آموزش مهارت کار افرینی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

دستور العمل برگزاری دوره های آموزشی( مدیریتی و مهارتی)
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید