قوانین


قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۶۲
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

اصلاح قانون راجع به تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران مصوب ۱۳۷۶
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

قانون اصلاح قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

شهرکهای صنعتی خصوصی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

قانون برنامه پنجم توسعه
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

قانون تاسیس صندوق ضمانت
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

قانون تسری مزایای شرکت شهرکهای صنعتی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

قانون تمرکز امور صنعت و معدن
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

قانون مالیاتهای مستقیم
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

قانون تأسیس صندوق ضمانت سرمایه‎گذاری صنایع کوچک
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

قانون حمایت از ایجاد نواحی صنعتی روستایی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

قوانین مرتبط
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

صدور مجوز تاسیس و بهره برداری و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی در مقیاس
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

کوچک و در قالب کدهای ISIC
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

نحوه واگذاری و مدیریت شهرکهای صنعتی
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

ناصلاح الگوی مصرف انرژی ( آیین نامه اجرایی ماده 26 )
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

قانون اصلاح تبصره 5 بند الف ماده 2 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
دانلود فایل
جهت دانلود کلیک کنید