مناقصه

آگهی فراخوان عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی»
شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان درنظردارد اجرای پروژه های زیر را به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید لذا ازکلیه شرکتهای پیمانکاری که دارای شرایط ذکر شده در ذیل صفحه می باشند دعوت می شود تا ازتاریخ 1395/05/23 الی 1395/05/28 با واریز مبلغ 400.000ریال برای هر پروژه به شماره 2175670203003 حساب سیبا (بانک ملی) و دریافت اسناد و مشخصات فنی پروژه واسناد پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت واقع دراصفهان خ 22 بهمن ، مجتمع اداری امیرکبیر مراجعه یا برای کسب اطلاعات بیشتر شرکت نمایید. مهلت تحویل اسناد ارزیابی و  پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان حداکثر تا پایان وقت اداری روز دو شنبه مورخ 1395/06/08می باشد .

موضوع مناقصه : تهیه مصالح و اجرای متعلقات انشعابات برق و شبکه برق مجموعه های کارگاهی شهرکها و نواحی صنعتی استان اصفهان
مبلغ برآورد اولیه : 4.061.774.561ریال از محل بودجه جاری
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه :204.000.000ریال
    رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به بالا در رشته نیرو
موضوع مناقصه : تکمیل محوطه سازی شهرک صنعتی سگزی(توسعه)
مبلغ برآورد اولیه : 8.911.017.999ریال از محل بودجه جاری
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 455.600.000ریال
    رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به بالا در رشته راه و باند
موضوع مناقصه : تهیه مصالح و تکمیل شبکه روشنایی و جابجایی شبکه 20 کیلوولت شهرک صنعتی نجف آباد 2 (بدون ارزیابی)
مبلغ برآورد اولیه : 2.519.936.809ریال از محل بودجه جاری
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 126.000.000ریال
    رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به بالا در رتبه 5 نیرو
موضوع مناقصه : اجرای آسفالت بلوارهای فاز 3 شهرک صنعتی رازی
مبلغ برآورد اولیه : 17.845.740692ریال از محل بودجه جاری
مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : 893.000.000ریال
    رتبه مورد نظر : رتبه 5 و به بالا در رشته راه و باند